Aug 2013 Issue 3

Keep the pressure on for more transparency of clinical trials on endometriosis
Sun-Wei Guo
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:73–74
Review Articles

Sentinel lymph node in endometrial cancer: A systematic review on laparoscopic detection
Nor Anita Abdullah, Kuan-Gen Huang, Joao Casanova, Santiago Artazcoz, Phanida Jarruwale, Doris R. Benavides, Chyi-Long Lee
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:75–78
Small trocar site hernia after laparoscopy
Ben-Shian Huang, Kok-Min Seow, Kuan-Hao Tsui, Wen-Hsiang Su, Chien-Hsing Lu, Peng-Hui Wang
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:79–84

Original Articles

Mini-laparoscopic surgery versus conventional laparoscopic surgery for patients with endometriosis
Hidetaka Nomura, Kiyoji Okuda, Natsuho Saito, Fumie Fujiyama, Yoshihiro Nakamura, Yoshiki Yamashita, Yoshito Terai, Masahide OhmichiGynecol Minim Invas Ther.  2013;3:85–88​​
Hysteroscopic myomectomy using a two-micron continuous wave laser (RevoLix)
Ching-Hui Chen, Wen-Ling Lee, I-Te Wang, Yuan-Kuei Yen, Li-Hsuan Chiu, Chii-Ruey Tzeng, Wei-Min Liu
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:89–92
Laparoscopic myomectomy instead of hysteroscopic myomectomy for large submucous fibroids
Chin-Jung Wang, Hsing-Tse Yu, Pei-Ju Wu, Hsuan Su, Kai-Yun Wu, Chien-Min Han
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:93–95

Case Report

Dyspareunia caused by a vaginal adhesion band following a transvaginal mesh repair
Cheng-Yu Long, Ming-Ping Wu
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:96–98

Clinical Image
Duplicated ureter diagnosed during total laparoscopic hysterectomy
Yusuke Tanaka, Shinsuke Koyama, Yasuhiko Shiki

Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:99–100

Corrigendum

Corrigendum to “Immunotherapy for advanced or relapsed cervical cancer” [Gynecology and Minimally Invasive Therapy 2 (2013) 3–7]
Cheng-Tao Lin, Chao-Nin Wang, Chyong-Huey Lai
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:101
Instructions to Authors
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:E1–E7
Checklist​​​​​​​
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:E8–E9
Authorship Statement
​​​​​​​
Gynecol Minim Invas Ther.  2013;3:E10–E11